Kom in contact met mensen die willen stoppen met roken en vraag advies aan ex-rokers op dit forum.

Welkom, dit forum is nieuw en nog erg leeg. Word lid en help ons om een gezellig stoppen met roken forum op te bouwen! We moeten ergens beginnen. :o)

Door het bezoeken van NuStoppenmetRokenforum.nl (hierna: wij, ons, onze, onze site, dit forum, NuStoppenmetRokenforum.nl, het stoppen met roken forum), ga je automatisch akkoord met de volgende voorwaarden. Wanneer je niet akkoord wilt gaan met deze voorwaarden, bezoek of gebruik onze site dan niet langer. We behouden ons het recht voor om de voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, als je dit forum na de aanpassingen blijft gebruiken ga je hiermee automatisch akkoord. Je gaat akkoord met het volgende. Het is niet toegestaan kwetsende, dreigende, obscene, misleidende, vulgaire, haatdragende, lasterlijke, seksueel georiƫnteerde of anderzijds verwerpelijke berichten te plaatsen. Plaats je genoemde berichten toch, dan kan dit ertoe leiden dat je permanent en met onmiddellijke ingang van dit forum wordt verbannen. Tevens kan je serviceprovider worden ingelicht. Om deze voorwaarden te kunnen waarborgen, slaan wij de IP-adressen van alle berichten op. Verder ga je ermee akkoord dat NuStoppenmetRokenforum.nl het recht heeft om ieder onderwerp te wijzigen, sluiten of verplaatsen wanneer wij dit noodzakelijk achten. Ook ga je er als gebruiker van het forum mee akkoord dat de door jou verstrekte informatie wordt opgeslagen in een database. Deze informatie zal niet zonder je toestemming worden verstrekt aan een derde partij. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor het geval een hackpoging ertoe leidt dat de door jou verstrekte gegevens vrijkomen. Hieronder volgt een opsomming van de verantwoordelijkheden van de deelnemende partijen. Met deze verantwoordelijkheden ga je akkoord wanneer je gebruik maakt van NuStoppenmetrokenforum.nl:

Jouw bijdragen op het forum

1. De gebruiker van het forum is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de berichten die hij of zij op het forum en op zijn of haar persoonlijke profiel plaatst.

Jouw verantwoordelijkheid voor je bijdragen

1. Je bent zelf aansprakelijk voor een eventuele inbreuk die je met je bijdragen op intellectuele eigendomsrechten van derden maakt.
2. Mocht er schade ontstaan doordat jij in strijd handelt met de huisregels of deze voorwaarden, dan ben jij aansprakelijk voor die schade.

De verantwoordelijkheid van NuStoppenmetRokenforum.nl

1. Het stoppen met roken forum is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor uitlatingen, publicaties of ander handelen of nalaten van deelnemers of andere derden op het forum.
2. NuStoppenmetRokenforum.nl is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele inbreuken op je rechten, die hebben plaatsgevonden doordat je van het forum gebruik maakt.
3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of kosten die zijn ontstaan door gebruik van het forum of door uitlatingen op het forum of uitlatingen die anderszins verband houden met het forum.
4. Het op het forum opnemen van links naar andere websites door NuStoppenmetRokenforum.nl, betekent niet dat NuStoppenmetRokenforum.nl verantwoordelijk is voor de inhoud van deze links.